تحصیلات تکمیلی دانشگاه- راهنمایی و اطلاعات کمکی
راهنمای ثبت درخواست در پیشخوان خدمت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/12 | 
راهنمای ثبت درخواست در پیشخوان خدمت

روندنما (فلوچارت) دفاع کارشناسی ارشد
- راهنمای تایید درخواست دانشجو توسط استاد راهنما (ویژه اساتید راهنما)
- مراحل تعیین داور خارجی و اخذ مجوز دفاع و تسویه حساب (ویژه دانشجویان)
- مراحل تعیین داور و صدور مجوز دفاع (ویژه کارشناسان)
- مراحل ورود و تایید نمره دفاع در سامانه گلستان (ویژه داوران خارجی)

 
نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-52.19383.64915.fa.html
برگشت به اصل مطلب